Đinh Nguyễn Hải Đăng

Họ và tên: Đinh Nguyễn Hải Đăng

Học sinh lớp: Venus

Sinh ngày:

Student of the Month - Tháng 02.2021

Hải Đăng luôn tham gia tích cực các hoạt động trên lớp cũng như của trường. Bạn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trên lớp và ở nhà. Bạn có sự chủ động trong học tập, sẵn sàng giúp đỡ các bạn và thầy, cô. Bạn hoàn thành tốt chương trình 10 thói quen tốt và chương trình đọc sách.

Ngày đăng: 01/03/2021