HỘI ĐỒNG GD VÀ BAN CỐ VẤN-Trường Sakura - Olympia

GIỚI THIỆU

HỘI ĐỒNG GD VÀ BAN CỐ VẤN

TIẾN SỸ NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Người sáng lập - Chủ tịch HĐQT

TIẾN SỸ ĐỖ VĂN TUẤN

Tổng Hiệu Trưởng

THẠC SỸ CHRISTOPHER McDONALD

Cố vấn chương trình MCI - Mỹ

MR. SCOTT GIALLOMBARDO

Cố vấn chương trình MCI - Mỹ

THẠC SỸ NGUYỄN HỮU DŨNG

Hiệu trưởng trường Tiểu học Olympia

THẠC SỸ BRAD ROODE

Hiệu phó trường Tiểu học Olympia

NHÀ GIÁO PHAN XUÂN TRÂM

Hiệu trưởng trường Mầm non

NHÀ GIÁO PHAN THU HẰNG

Hiệu phó chuyên môn Mầm non