HỘI ĐỒNG GD VÀ BAN CỐ VẤN-Trường Sakura - Olympia

TỔNG QUAN

HỘI ĐỒNG GD VÀ BAN CỐ VẤN

TIẾN SỸ NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

Người sáng lập - Chủ tịch HĐQT

TIẾN SỸ ĐỖ VĂN TUẤN

Tổng Hiệu Trưởng trường Liên cấp Sakura - Olympia

THẠC SỸ PHAN KHÔI

Hiệu trưởng trường Tiểu học - Trung học cơ sở - Trung học Phổ thông Sakura - Olympia

MR. SCOTT GIALLOMBARDO

Cố vấn chương trình MCI - Mỹ

THẠC SỸ CHRISTOPHER McDONALD

Cố vấn chương trình MCI - Mỹ

THẠC SỸ BRAD ROODE

Hiệu phó trường Tiểu học Sakura - Olympia

NHÀ GIÁO PHAN XUÂN TRÂM

Hiệu trưởng trường Mầm non Sakura - Olympia

NHÀ GIÁO PHAN THU HẰNG

Hiệu phó chuyên môn Mầm non Sakura - Olympia